REGULAMIN SKLEPU BK MARKET BARTOSZ KRET

(dla konsumentów)

I.

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych z konsumentem (kupującym) w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Usługodawca sprzedaje towar fabrycznie nowy oraz używany.

3.Usługodawcą (sprzedawcą) pod adresem www.bk-market.pl/ z siedzibą w Tychach,
ul. Fabryczna 2, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 6462823271,
REGON: 367434211, prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet.

4. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest w następujący sposób:

a) osobiście lub korespondencyjne:

BK MARKET BARTOSZ KRET

ul. Fabryczna 2

43-100 Tychy

b) korespondencją elektroniczną: biuro@bk-market.pl

c)  telefonicznie: 507131745

5. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (biuro@bk-market.pl), telefonicznie pod numerem 507131745, pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

6. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Kupujących ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Kupujących. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Kupujących oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupujących ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

9. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

10. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Kupującego działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

11. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbiory zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęty sprzedawany.

12. Sprzedawca, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązanych jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

13. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt. 19 ustawy z dania 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

14. Informacje o punktach zbierania zużytego sprzętu elektronicznego można znaleźć na stronach internetowych właściwych urzędów gminy.

II.

CENY

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są powiększane o dodatkowe opłaty lub podatki poza kosztami dostawy.

 

III.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. osobiście lub korespondencyjne:

BK MARKET BARTOSZ KRET

ul. Fabryczna 2

43-100 Tychy

 1. korespondencją elektroniczną: biuro@bk-market.pl

 2. telefonicznie: 507131745

 3. za pośrednictwem strony internetowej sklepu: https://bk-market.pl/

2.  Wiążące dla Usługodawcy oraz kupującego są ceny, właściwości towaru oraz wszelkie koszty (w szczególności dostawy) ujawnione na stronie https://bk-market.pl/ w momencie zamówienia, tj.:

 1. w sklepie internetowym – w momencie wysłania zamówienia przez kupującego,

 2. korespondencją elektroniczną – w momencie wysłania wiadomości e-mail przez kupującego,

 3. korespondencyjnie – w momencie nadania przesyłki do Usługodawcy.

IV.

REJESTRACJA

 

1.   W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2.   Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient może złożyć zamówienie zarówno po założeniu konta w Sklepie internetowym, jak i w przypadku jego braku. W przypadku braku konta do zamówienia może dojść przy wyborze opcji „szybkich zakupów” poprzez wypełnienie formularza wyświetlonego na stronie Sklepu internetowego jako „szybkie zakupy”

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.  W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6.   Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:

 1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

 2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,

 3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

9. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

10. Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.

 

V.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1.  Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę, co odbywa się w korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.

2.  Zmiana zamówienia, w szczególności danych adresowych, możliwa jest do momentu potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę. Późniejsze zmiany zamówienia uzależnione są od etapu jego realizacji.

3.  Przy wyborze płatności „zapłać przelewem” rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

4.  Zamówienie przekraczające kwotę 5.000 zł realizowane jest tylko przy wyborze płatności „zapłać przelewem”.

5.   Czas realizacji zamówienia, w przypadku dostępności towaru w magazynie, uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 4 dni roboczych. Termin otrzymania wysyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku zamówień indywidualnych, zmian w konfiguracji podstawowej na życzenie zamawiającego, czas dostawy może się wydłużyć do 30-dni.

6. W przypadku braku dostępności towaru w magazynie kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie realizacji zamówienia.

7.   Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym na podany numer telefonu, w celu zbadania poziomu satysfakcji Kupującego z przeprowadzonej transakcji w Sklepie Internetowym.

8. Jeżeli Kupujący wybrał płatność tradycyjnym przelewem, płatność powinna zostać uregulowana w ciągu ……… dni od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu ……… dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.

 

VI.

DOSTAWA TOWARU

 

1.   Dostawa towaru realizowana jest na następujących warunkach:

  1. przesyłka kurierska InPost, Paczkomaty, Paczka w Ruchu, za pobraniem

2. Każda przesyłka jest ubezpieczona.

3. Koszty dostawy towaru ponosi kupujący.

4. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu.

5.  Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon albo faktura VAT), wzór pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dodatkowo oba dokumenty są dostępne do pobrania pod tym linkiem:

6.   Usługodawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad.

7. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

VII.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

1.   Akceptowane są następujące sposoby płatności:

 1. wpłata na konto (przedpłata) – przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, PayU

 2. przy odbiorze towaru (za pobraniem).

2.   Numer rachunku bankowego Usługodawcy dostępny jest na stronie sklepu internetowego (zakładka „O nas”) oraz w koszyku zamówienia po wybraniu płatności poprzez wpłatę na konto.

VIII.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu towaru dla którego prawo nie przewiduje zwrot, gdy towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w przypadku odbioru osobistego w siedzibie sklepu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. w przypadku, gdy towar objęty umową dostarczany jest jedną przesyłką – od otrzymania towaru,

 2. w przypadku, gdy towar objęty umową dostarczany jest osobno, partiami lub w częściach – od otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.  Odstąpienie od umowy następujące poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia w tym zakresie. Oświadczenie może być złożone w sposób dowolny. Usługodawca rekomenduje składanie oświadczeń o odstąpieniu w następujący sposób:

 1. korespondencyjnie – na adres wskazany w pkt. I.4.a),

 2. korespondencją elektroniczną – na adres wskazany w pkt. I.4.b),

5.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu dołączany jest do przesyłki.

6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu przy użyciu korespondencji elektronicznej Usługodawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.

7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru.

8. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Usługodawca skontaktuje się z kupującym w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu zapłaty, co nie będzie wiązać się dla kupującego z żadnymi kosztami.

9. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od kupującego towaru z powrotem lub dostarczenia przez niego dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

10. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar musi zostać zwrócony na adres wskazany w pkt. I.4.a).

11. Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

IX.

REKLAMACJE

1.   BK MARKET BARTOSZ KRET odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2.   osobiście lub korespondencyjne:

BK MARKET BARTOSZ KRET

ul. Fabryczna 2

43-100 Tychy

 1. korespondencją elektroniczną: biuro@bk-market.pl

 2. telefonicznie: 507131745

 3. za pośrednictwem strony internetowej sklepu: https://bk-market.pl/

3. Wszystkie towary sprzedawane przez Usługodawcę objęte są gwarancją obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancji udziela producent, importer lub Usługodawca. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym dostarczanym wraz z towarem, jak również w opisie danego produktu.

4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu kupujący zostanie poinformowany o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona kupującemu w sposób, w jaki została ona zgłoszona. Kupujący do czasu końcowego rozpatrzenia reklamacji może wskazać Usługodawcy inny sposób kontaktu.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty z nią związane ponosi kupujący.

7. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wadę fizyczną lub prawną towaru, będącego przedmiotem zamówienia.

8. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:

  1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupującego poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

9. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Kupujący ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:

  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy,

  2. żądania naprawy towaru lub wymiany na towar wolny od wad.

10. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.

11. Towary używane objęte są rękojmią przez okres 1 roku.  Bieg terminu rozpoczyna się:

 1. w przypadku, gdy towar objęty umową dostarczany jest jedną przesyłką – od otrzymania towaru,

 2. w przypadku, gdy towar objęty umową dostarczany jest osobno, partiami lub w częściach – od otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części.

12. Wszystkie towary sprzedawane przez Usługodawcę objęte są gwarancją obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym dostarczanym wraz z towarem 

13. Gwarancja dla większości towarów wynosi 3-24 miesięcy. 

14. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie reklamowanego sprzętu do siedziby sprzedawcy przed dniem wygaśnięcia gwarancji.

15. W reklamacji należy podać dane Konsumenta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

16. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się, aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.

17. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Kupującego o zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w sposób ustalony przez Sprzedającego, a wynikający wprost ze zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym terminie, Sprzedający wezwie pisemnie Konsumenta do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

 

X.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27. Kwietnia 2016 r. (RODO). Oraz oświadcza, iż zapoznał się z przyjętą przez administratora polityką prywatności i ochrony danych znajdujących się pod linkiem – 

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27. Kwietnia 2016 r. (RODO) ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Więcej informacji pod linkiem 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

6. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. 

7. Struktura sklepu internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania sklepu nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego urządzenia.

 

XI.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:

  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,

  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,

  3. według miejsca wykonania umowy.

2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową,

  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

3. Kupujący będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XII.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

1.  Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych i sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2.  W ramach sposobów pozasądowych możliwe jest skorzystanie m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,

 2. sądów polubownych - zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,

 3. pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz.922), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016.1030 ze zm.) oraz polityką prywatności publikowaną w serwisie sklepu.

4. Regulamin obowiązuje od 01.01.2020 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.